این آزمایشات شامل تست اعتیاد، غربالگری از نظر تالاسمی مینور و بیماریهای آمیزشی بوده و در برخی از مراکز دولتی قابل انجام هستند.