لطفاٌ براي دست يابي به نتايج صحيح آزمايش به نكات ذيل توجه فرماييد. نتايج به خاطر عدم رعايت شرايط مي تواند منجر به ناديده گرفته شدن مسائل مهم پزشكي يا درخواست بيش از اندازه و بدون آزمون هاي آزمايشگاهي گردد. 
خوردن غذا :
- يك وعده غذاي متعادل و معمول را آماده نماييد ( شامل پنير، كره، ...... )
- زمان شروع غذا خوردن را يادداشت نماييد. 
زمان 2 ساعت پس ازغذا از همان لحظه شروع غذا خوردن آغاز مي گردد. 
به عنوان مثال:
اگر شما خوردن غذا را در ساعت 8 صبح آغاز مي كنيد، نمونه آزمايش ساعت 10 صبح از شما گرفته شود.
- مدت زماني كه غذا را ميل مي كنيد نبايد بيش از20 دقيقه به طول انجامد.
- بعد از خوردن غذا به هيچ وجه چيز ديگري اعم از آدامس، شيريني، آب ميوه، ........ نبايد خورده شود ( به استثنا مقدار كم آب )
- نمونه خون راس 2 ساعت از زمان شروع غذا از شما گرفته خواهد شد.
- پانزده دقيقه قبل از موعد نمونه گيري ( 2 ساعته ) در آزمايشگاه حضور به هم رسانيد.
- به محض ورود به آزمايشگاه مسئول نمونه گیری را مطلع نماييد و اگر راس 2 ساعت از شما خون گيري انجام نشد دوباره به مسئول نمونه گیری اعلام فرماييد.