قابل توجه بیمه شدگان کلیه سازمانهای بیمه گذار:

- منحصرا" صاحب دفترچه که مشخصات وی در صفحه اول دفترچه ذکر شده است, مجاز به استفاده ار دفترچه می باشد.
- استفاده سایر افراد از دفترچه بیمه شده شرعا" و عرفا" ممنوع بوده و منجر به اخذ خسارت وارده از صاحب دفترچه توسط سازمان بیمه گر خواهد گردید.
- هویت صاحب دفترچه برای آزمایشگاه باید مسجل گردد.
- تبعات هرگونه سوء استفاده از دفترچه درمانی بعهده صاحب دفترچه می باشد.
- آزمایشگاه از پذیرش نسخ دو خطه , مخدوش , بدون تاریخ و واضح نبودن مشخصات پزشک معالج , مهر و امضاء پزشک معالج و.....معذور است مگر مراتب در پشت نسخه اصلاح و ممهور به مهر و امضای پزشک معالج باشد.
- امکان پذیرش نسخی که تاریخ ویزیت آنها در موعد سررسید نباشد , قابل پذیرش نخواهد بود.
- امکان نوشتن هرگونه آزمایش در دفترچ بیمه شدگان توسط پزشکان آزمایشگاه مقدور نمی باشد.
- آزمایشگاه مجاز نیست برگه سفید (نانوشته) از دفترچه بیمه شده جدا نماید.
- دفترچه بیمه درحکم اوراق بهادار دولتی است لذا:
هرگونه دخل و تصرف و سوء استفاده ار آن مشمول مقررات جعل اسناد دولتی گشته و پیگرد قانونی دارد.
- در هر مرحله آزمایشگاه متوجه استفاده غیر از دفترچه گردد مجاز است مراتب را به سازمان بیمه گر جهت اقدام قانونی اطلاع دهد.
- تمامی دفترچه های جا مانده در آزمایشگاه به سازمان بیمه گر تحویل خواهد شد.
- محاسبه هزینه آزمایشات برابر تعرفه های مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد.


با تشکر آزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط