هدف از انجام این تستها ، تعیین میزان خطر ابتلای جنین به بیماریهایی نظیر سندرم داون، سایر اختلالات کروموزومی و همچنین نقایص مربوط به لوله عصبی می باشد.انواع مختلفی از تستها بدین منظور طراحی شده اند که اغلب شامل تست خون به همراه سونوگرافی جنین می باشند که – بسته به نوع تست بین هفته های 11 تا 20 حاملگی قابل انجام هستند.البته نتایج این تستها قطعی نبوده ودر صورت مثبت بودن نتیجه، باید با روشهای دیگر تائید گردند. نتیجه منفی تست نیز با احتمال 60 تا80 درصد احتمال ابتلای جنین به سندرم داون را رد می کند.