تامين اجتماعي خدمات درمانی نیروهای مسلح خویش فرما
تامين خاص سایر اقشار تامین مامائی شهرداری
بانک مرکزي بانک کشاورزی بانک سپه بانک تجارت
بانک ملت بانک ملی بازنشسته بانك صادرات خاص بانك ملی شاغل
بانك توسعه صادرات

 

قابل توجه بیمه شدگان کلیه سازمانهای بیمه گذار:
- منحصرا" صاحب دفترچه که مشخصات وی در صفحه اول دفترچه ذکر شده است,  مجاز به استفاده ار دفترچه می باشد.
- استفاده سایر افراد از دفترچه بیمه شده شرعا" و عرفا" ممنوع بوده و منجر به اخذ خسارت وارده از صاحب دفترچه توسط سازمان بیمه گر خواهد گردید.
- هویت صاحب دفترچه برای آزمایشگاه باید مسجل گردد.
- تبعات هرگونه سوء استفاده از دفترچه درمانی بعهده صاحب دفترچه می باشد.
- آزمایشگاه از پذیرش نسخ دو خطه ,  مخدوش , بدون تاریخ و واضح نبودن مشخصات پزشک معالج ,  مهر و امضاء پزشک معالج و.....معذور است مگر مراتب در پشت نسخه اصلاح و ممهور به مهر و امضای پزشک معالج باشد.
- امکان پذیرش نسخی که تاریخ ویزیت آنها  در موعد سررسید نباشد ,  قابل پذیرش نخواهد بود.
- امکان نوشتن هرگونه آزمایش در دفترچ بیمه شدگان توسط پزشکان آزمایشگاه مقدور نمی باشد.
- آزمایشگاه مجاز نیست برگه سفید (نانوشته) از دفترچه بیمه شده جدا نماید.
- دفترچه بیمه درحکم اوراق بهادار دولتی است لذا:
                  هرگونه دخل و تصرف و سوء استفاده ار آن مشمول مقررات جعل اسناد دولتی گشته و پیگرد قانونی دارد.
- در هر مرحله آزمایشگاه متوجه استفاده غیر از دفترچه گردد مجاز است مراتب را به سازمان بیمه گر جهت اقدام قانونی اطلاع دهد.
- تمامی دفترچه های جا مانده در آزمایشگاه به سازمان بیمه گر تحویل خواهد شد.
- محاسبه هزینه آزمایشات برابر تعرفه های مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد.

با تشکر آزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط