هدف از انجام این آزمایشها،شناسایی زودرس موارد اختلالات متابولیک مادرزادی و کم کاری تیروئید و پیشگیری از عوارض آنها(به ویژه عقب ماندگی ذهنی) می باشد .بدین منظور تستهای تیروئید، فنیل کتونوری ،فاویسمG6PD))وگالاکتوزومی را 3 تا 5 روز پس از تولد نوزاد ، انجام می دهند. حتی اگرسابقه خانوادگی فرزند عقب مانده ذهنی و جسمی وجود ندارد نیز انجام این تستها ضروری است.