آزمایشات بخش تومورمارکرها(الفبایی)


                                                                
            Alfa -fetoprotein
B2-Microglubolin
C.E.A
CA 15-3
CA 19-9
CA 242
CA 72
F.PSA/PSA
Free PSA
PSA