جدول آزمایشات غربالگری به تفکیک سن

نوع تست

39-18 سال

49 – 40 سال

64 – 50 سال

65 سال

اندازه گيري فشار خون

حداقل هر 2 يا 3 سال يك بار

حداقل هر سال يك بار

حداقل هر سال يك بار

حداقل هر سال يك بار

تست قند خون ناشتا

حداقل هر 3 سال يكبار در شرايط خاص

هر 2 سال يك بار( در صورت غير طبيعي بودن نتيجه آن، هر سال یک بار )‌

هر سال يك بار

هر سال يك بار

چربي هاي خون

حداقل يك نوبت انجام شود اگر نتيجه آن طبيعي بود حداقل هر 5 سال يكبار

هر 2 سال يك بار

هر سال يك بار

هر سال يك بار

پاپ اسمير

پس از ازدواج هر سال يك بار

هر سال يك بار

هر 2 سال يك بار

هر 2 سال يك بار

تست خون مخفي در مدفوع

در صورت نياز با صلاحديد پزشك

در صورت نياز با صلاحديد پزشك

هر سال يك بار

هر سال يك بار

سيگموئيدوسكوپي

در صورت نياز با صلاحديد پزشك

در صورت نياز با صلاحديد پزشك

هر 5-3 سال يك بار

هر 5-3 سال يك بار

كولونوسكوپي

در صورت نياز با صلاحديد پزشك

در صورت نياز با صلاحديد پزشك

هر10-5 سال يكبار

هر10-5 سال يكبار

ماموگرافي

در صورت نياز با صلاحديد پزشك

هر 2-1 سال يك بار

هر2-1 سال يك باربا صلاحديد پزشك

هر2-1 سال يك باربا صلاحديد پزشك

معاينه پستانها توسط پزشك

حداقل هر 3-2 سال يك بار

هر سال يك بار

هر سال يك بار

هر سال يك بار

PSA

در صورت نياز با صلاحديد پزشك

هر سال يك بار

هر سال يك بار

هر سال يك بار

سنجش تراكم استخوان

-------

------

حداقل يك بار و سپس بر اساس نظر پزشك

حداقل يك بار و سپس بر اساس نظر پزشك