جوابدهی آنلاین

به سیستم جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بقراط خوش آمدید.

لطفا پیش از شروع به موارد زیر دقت بفرمایید:

1) مراجعین گرامی در صورت عدم بدهکاری، می توانند با استفاده از اطلاعات درج شده در قبض به جواب و سوابق خود دسترسی داشته باشند.

جهت دسترسی به سوابق، نام کاربری را کدملی وارد کنید.

2) نتایج آزمایشاتی که از طریق سایت، اپلیکیشن پارسی لب و یا ایمیل دریافت می شوند، قابل قبول برای  تمامی بیمه های تکمیلی می باشد و امکان چاپ مجدد گزارش جواب در آزمایشگاه هزینه خواهد داشت .

روش های دریافت جواب :

  

  جوابدهی آنلاین