تقدیرنامه ها

ایزو 9001 معتبر تا سال 2017
ایزو 9001 معتبر تا سال 2017
ISO 9001
ISO 9001
لوح کیفیت از آزمایشگاه مرجع سلامت
لوح کیفیت از آزمایشگاه مرجع سلامت
مدیر کل درمان تهران
مدیر کل درمان تهران
شهرداری تهران
شهرداری تهران
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی
جایزه ملی بقراط آبان ماه 95
جایزه ملی بقراط آبان ماه 95
تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط
تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط
مجوز طب کار( آزمایشات سلامت شغلی)
مجوز طب کار( آزمایشات سلامت شغلی)
تمدید مجوز طب کار(آزمایشات سلامت شغلی)
تمدید مجوز طب کار(آزمایشات سلامت شغلی)