آزمایشات بخش سرولوژی (الفبایی)
2ME
    Anti streptolysin O titre
C.R.P-Quantitative
C.Reactive protein
Coombs Wright
Cryo Glubolin
High Sensitive CRP
Mono test
RF-Quantitative
Rheumatoid factor
RPR
VDRL
Widal
Wright agglutination test