میزان معطلی شما از زمان ورود به آزمایشگاه تا انجام نمونه گیری چقدر بوده است؟


آیا نرخ خدمات آزمایشگاهی در صورت درخواست ، به شما ارائه گردیده است؟


آیا برای تکرار نمونه گیری از شما دعوت شده است؟


آیا آزمایشگاه در زمان وعده داده شده در قبض ، جواب آزمایش را به شما تحویل داده است؟


عملکرد بخش جوابدهی را از نظر آماده بودن جواب و عدم معطلی چگونه ارزیابی می کنید؟


فضای عمومی آزمایشگاه و راحتی دسترسی به بخش های پذیرش و نمونه گیری را چگونه ارزیابی می کنید؟


آیا در خصوص شرایط انجام آزمایش ، اطلاعات کافی در بخش پذیرش و نمونه گیری به شما داده شده است ؟


نحوه عکلکرد بخش نمونه گیری را از نظر برخورد ،دقت و سرعت انجام کار چگونه ارزیابی می کنید؟


نحوه عکلکرد بخش پذیرش را از نظر برخورد ،دقت و سرعت انجام کار چگونه ارزیابی می کنید؟


نظر شما راجع به سایت آزمایشگاه بقراط چیست؟