همکار محترم :همانطوریکه مستحضرید آزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط به همت مسئولین و پرسنل آزمایشگاه موفق به اخد لوح کیفیت مرجع سلامت وزارت بهداشت و درمان و نیز گواهی ISO 9000-2015 گردیده است ،با توجه به موفقیت های ذکر شده ، به منظور ازریابی میزان بهبود و همچنین ارتقاء سطح کیفی آزمایشگاه خواهشمند است در صورت امکان به سئوالات ذیل پاسخ دهید .از حسن نیت شما سپاسگزاریم.نظر شما نسبت به تنوع آزمایشات در آزمایشگاه


نظر شما در رابطه با پارامترهای جدید جهت نیل به تشخیص سریع و صحیح


نحوه برخورد آزمایشگاه در موارد اورژانس


ارتباط متقابل مسئول فنی آزمایشگاه با شما


زمان پاسخدهی آزمایش ها


میزان همخوانی نتایج آزمایشات با بالین بیمار