نمونه گیری در منزل

افرادی که قادر به حضور در آزمایشگاه نیستند ، جهت اخذ نمونه می توانند با آزمایشگاه تماس حاصل نمایند .درصورت حصول شرایط ، پرسنل آزمایشگاه با تعیین وقت قبلی به محل اعزام میگردند .بدیهی است هیچگونه وجهی بجزهزینه ایاب وذهاب جهت این امردریافت نمیشود.                                        

تلفن : 77477251 -  داخلی 101

نمونه گیری در منزل