آزمایشات بخش هورمون (الفبایی)

GH after 20 min Exercise
GH Provocative Test after L-Dopa
GH suppression test after glucose
GH.Clonidine Provocative test
GNRH
IGF-1
Inhibin-A
Insulin-1 hrs.p.p
Insulin-2 hrs.p.p
Insulin-3 hrsp.p
Insulin-Base
LH
LH -60 mins
LH -30 mins
LH -90 mins
LH -RH
Macro PRL
PAPP-A
Progesteron
Prolactin
Prolactin after 20 mins
PTH
Renin
Renin-supine
SHBG
T3
T4
T3 Uptake
TBG
Testosterone
Thyroglobulin
Thyroglobulin-Ab
TRH/TSH Stimulation Test
TSH


   17OH -Progestron
ACTH
ADH
Aldosterone-supine
Aldosterone-upright
Alfa1 Antitrypsin
Androstenedione
Anti TPO
BETA-HCG
BETA-HCG-Free
Calcitonin
Cortisol PM
Cortisol 8 AM
Cortisol after digested dexamethason tab
C-Peptide
C-Peptide-2hr.p.p
Dexamethasone Suppression Test
DHEA
DHEA-So4
Dihydrotestosterone
Estradiol
Estriol
Free PRL
Free T3
Free T4
Free Testosterone
FSH
FSH -60 mins
FSH -90 mins
FSH -30 mins
FTI
Gastrin
GH
GH 30 mins
GH 60 mins
GH 90 min