آزمایشات بخش پی سی آر(الفبایی)
 CMV qualitative PCR
HBV qualitative PCR
HCV qualitative PCR
HPV PCR
HSV qualitative PCR
HIV PCR-RT
T.B  qualitative  PCR