چربی های خون
افزايش چربي هاي خون عامل اصلي بروز تصلب شرائين به خصوص در رگهاي قلبي مي باشد . مجموعه كامل چربي هاي خون شامل كلسترول تام ،‌كلسترول خوب (‌ HDL ) ، كلسترول بد (‌LDL )‌ و تري گليسيريد ها است . جهت انجام اين تست فرد بايد 14 – 12 ساعت ناشتا باشد . تمام افراد بالاي 20 سال بايد حداقل يك نوبت آزمايش چربي هاي خون را انجام دهند . در صورت طبيعي بودن نتايج ،اين آزمايش هر 5 سال يك بار تا سن 40 سالگي و پس از آن هر 2 سال يكبار تکرار می گردد. پس از 50 سالگي نیز هر سال يكبار بايد اندازه گيري چربی های خون انجام شود . در صورت غير طبيعي بودن نتايج يا وجود عوامل پرخطر نظير سابقه سكته قلبي ، ديابت ، استعمال سيگار و چاقي مفرط، فواصل تست ها با نظر پزشك تعيين مي شود .