توصیه هایی برای مدیریت استرس استرس چیست ؟ استرس را پاسخ غیر اختصاصی بدن به هر موقعیتی می دانند که نیاز به سازگاری داشته باشد، خواه موقعیت خوشایند باشد (ارتقای شغلی ) و خواه ناخوشایند ( اخراج از کار)